.

.

بدیع ابزار طب

آتل یکبار مصرف موقت اندام

آتل یکبار مصرف موقت اندام

این شرکت تولید کننده بیش از سه نوع آتل شامل آتل های دست و پا و گردن  است.  آتل های بدیع ابزار طب بسیار سبک، مقرون به صرفه ،با سرعت  و سهولت در آتل بندی و ثابت کردن عضو آسیب دیده دارای مزیت های رقابتی قابل توجه نس ...

بدیع ابزار طب

پنل واحد من