.

.

محصولات واحد های فناور

محصولات واحد های فناور (68)

دیازینون 60% DIAZINON

 • تولید کننده: مجتمع شیمیایی بیستون
 • سایپرمترین 40% CYPERMETHRIN

 • تولید کننده: مجتمع شیمیایی بیستون
 • کلرپیریفوس 40.8% CHLORPYRIFOS

 • تولید کننده: مجتمع شیمیایی بیستون
 • پیری پروکسی فن 10% PYRIPROXYFEN

 • تولید کننده: مجتمع شیمیایی بیستون
 • دلتامترین 2.5% DELTAMETHRIN

 • تولید کننده: مجتمع شیمیایی بیستون
 • فن والریت FENVALERATE EC 20%

 • تولید کننده: مجتمع شیمیایی بیستون
 • سامانه ارزیابی و نظارت پرستاری -SunNa

 • تولید کننده: سان طب کرمانشاه
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  جستجوی پیشرفته محصولات

  دستاوردها و افتخارات پارک